REGULAMIN

1. Właścicielem serwisu Publico24 Digital Newsstand jest Publico24 Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-064), ul. Targowa 9, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000418412, (dalej zwana „Serwisem”)

2. Serwis Publico24 DNS daje możliwość uzyskania dostępu oraz zakupu gazet w wersji elektronicznej w postaci pojedynczych numerów, a także wydań specjalnych (dalej jako Usługa).

3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem systemu Google Play lub Apple Store. W przypadku zamówienia Usługi za pośrednictwem systemu Google Play lub Apple Store zaleca się zapoznanie z warunkami ich działania.

4. Usługa jest dostępna na warunkach określonych niniejszym Regulaminem dla użytkowników sieci Internet (bez ograniczeń terytorialnych), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Użytkownik”).

5. Usługa jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników serwisu po podaniu adresu e-mail (login) i hasła.

6. Warunkiem korzystania z Usługi jest zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego np. typu smartphone) plików hipertekstowych (w wersji HTML 5). W przypadku korzystania z Usługi za pośrednictwem systemu Google Play lub App Store Usługa może wymagać spełniania dodatkowych warunków. W takim przypadku zaleca się weryfikację dodatkowych wymagań przed nabyciem Usługi.

7. Na wniosek Użytkownika Serwis wystawia fakturę VAT.

8. Złożenie zamówienia następuje za pośrednictwem systemu Google Play lub Apple Store, zgodnie z warunkami funkcjonowania tych systemów.

9. Dane udostępnione w formularzu zamówienia, w tym adres e-mail zostaną wykorzystane do realizacji złożonych zamówień oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Serwisu. Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pośrednictwem systemów Google Play czy Apple Store. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Usługi. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Usługi przez Serwis. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10. Serwis nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych oraz nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.

12. Zapłatę za Usługi Użytkownik dokonuje płatnością elektroniczną (karta kredytowa lub e-przelew). Listy akceptowanych kart kredytowych oraz e-przelewów znajdują się na stronach internetowych Administratorów systemu płatności o których mowa w pkt. 13 Regulaminu.

13. Płatności za usługę dokonywane są przez: a) system Google Play na warunkach określonych przez administratora tego systemu – Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA, warunki usługi, w tym płatności dostępne w witrynie https://play.google.com/store
 b) system Apple Store na warunkach określonych przez administratora tego systemu – Apple Inc. z siedziba pod adresem Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA., warunku usługi, w tym płatności dostępne w witrynie http://www.apple.com

14. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do poszczególnych Administratorów systemu płatności o których mowa w pkt 13 Regulaminu. Reklamacje składane do Wydawcy będą przekazywane poszczególnym administratorom systemu płatności i rozpatrywane zgodnie z warunkami ustalonymi przez Administratora systemu płatności i Użytkownika.

15. Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabrania się kopiowania, obrotu, najmu, udostępniania treści Usługi w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w każdym czasie lub w każdym miejscu, a także zabrania się innych form rozpowszechniania treści Usługi w całości lub części w tym udostępnionych za pomocą Usługi utworów (artykułów, zdjęć, grafik) lub ich części. Jakiekolwiek korzystanie z Usługi lub zawartych w niej utworów mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody Wydawcy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

16. Rozwiązanie umowy na świadczenie usługi następuje z chwilą zakończenia okresu, na jaki została zawarta.

17. Umowa na świadczenie usługi nie podlega wypowiedzeniu przed końcem okresu, na jaki została zawarta, chyba że któraś ze stron umowy naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.

18. Serwis jest uprawniony do rozwiązania umowy i anulowania usługi w sytuacji, gdy Użytkownik naruszy postanowienia umowy, w szczególności gdy podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji, dokonał płatności z naruszeniem prawa, dokonał naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej Serwisu. W takim przypadku Serwis nie jest zobowiązany do zwrotu opłat poniesionych przez Użytkownika. Jeżeli naruszenie spowoduje wyrządzenie szkody Serwisowi lub osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody.

19. Serwis zobowiązuje się świadczyć usługę bez wad. Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać pisemnie na adres Serwisu wskazany w pkt. 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@publico24.pl . Reklamacja powinna być zgłoszona przez użytkownika w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę lub upoważnioną przez niego osobę w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna Serwis w porozumieniu z Użytkownikiem albo udostępni ponownie wadliwą Usługę albo w inny sposób zrekompensuje poniesioną szkodę. W żadnym wypadku odpowiedzialność Serwisu nie może przekroczyć kwoty płatności za wadliwą Usługę.

20. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi spowodowany okolicznościami, których nie można uniknąć bez istotnych dodatkowych kosztów lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, jak również spowodowanych działaniami siły wyższej. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości dotyczących zamówienia, w tym parametrów dostępowych (kod dostępu) na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

22. Serwisowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informację o zmianie Regulaminu udostępniona będzie Użytkownikom.