Publico24 a obowiązek informacyjny -  artykuł 13 RODO

Administrator 

Publico24 uprzejmie informuje, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Dane przetwarzamy za zgodą naszych zleceniodawców. Oznacza to, że Publico24 przetwarza Państwa dane osobowe, które otrzymaliśmy podczas zakładania konta w aplikacjach oraz kioskach i będzie z nich korzystać wyłącznie w celach na które wyraziliście Państwo zgodę.

Osobą zajmującą się danymi osobowymi i przedstawicielem jest wyznaczony przez Publico24 inspektor danych osobowych, z którym można skontaktować się pod poniżej wskazanym adresem.

adres e-mail: iod@publico24.pl.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Publico24

1 .Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji usług polegających na udostępnianiu Państwu cyfrowych wersji publikacji Publico24 w formie e-wydań, w tym do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Publico24
  • zakładania i zarządzania kontem i rozwiązywania problemów technicznych;

 

2 .Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Publico24, którym jest:

  • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami;
  • monitorowanie Państwa aktywności w celu przeprowadzenia badań i analiz Publico24 między innymi pod kątem funkcjonalności platformy, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników (badanie rynku wydawniczego);
  • prowadzenie analiz statystycznych (analiza czytelnictwa);
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Prawa użytkownika Publico24

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres kontaktowy (iod@publico24.pl) służy temu abyście Państwo mogli się z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu lub też prawo do przeniesienia Państwa danych do innego podmiotu. W przypadku, gdy dane przetwarzane są w oparciu o Państwa zgodę ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do oraganu nadzorczego (PUODO)
Ręczymy, że zabezpieczamy nasze systemy informatyczne aby chronić Państwa dane.

 

Korzyści z przetwarzania danych

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne w celu realizacjiumowy w ramach, której użytkownikowi udostępniane sa usługi świadczone przez Publico24 Sp. z o. o.. Niepodanie poniższych danych uniemożliwi korzystanie z ww. usług.

adres e-mail, hasło

W przypadku innych danych podanie ich jest dobrowolne, a nie podanie tych danych uniemożliwi Publico24 realizację działań objętych treścią udzielanej zgody.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przetwarzanie danych po zakończeniu  obowiązywania umowy trwać będzie nie dłużej niż do upływuokresu przedstawienia roszczeń wynikających z tej umowy.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Państwa dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Microsoft Azure w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Dane przekazywane być mogą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi dla administratora (podwykonawcom itp.)

Automatyczne przetwarzanie danych (profilowanie)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych. Posiadając w bazie Pani/Pana adres email jesteśmy w stanie zbierać informacje o Państwa zainteresowaniach. Dzięki temu treści wyświetlane w naszych serwisach będą lepiej dopasowane, a tym samym Państwa doznania w kontakcie z nami będą bardziej pozytywne. Profilowanie danych osobowych przez Publico24 polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.